Thông tắc sàn

Thông tắc sàn là loại thông tắc mặt sàn. Có 2 loại thông tắc chính là thông tắc COA (không có vành chống thấm) và thông tắc COB (có vành chống thấm)